1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB “Ortex” Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja UAB “Ortex” interneto svetainės www.ortopro.lt (toliau – Interneto svetainė) ar socialinio tinkle Facebook pagrindinius kliento asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis Interneto svetaine ar kitomis įmonei priklausančiomis paskyromis, įskaitant užklausų ir kitos informacijos siuntimą el. paštu. Šia Privatumo politika užtikrinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymasis ir įgyvendinimas.

1.2. Privatumo politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.

1.3. Privatumo politikos ir kitų su duomenų apsauga susijusių reikalavimų, privalo laikytis visi įmonėje dirbantys asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Taip pat su šiomis taisyklėmis yra supažindinami visi tretieji asmenys, jei dėl savo veiklos ypatumų, jie neišvengiamai sužino duomenis (IT tinklų administratoriai ir kt.)

1.4. Vartojamos sąvokos:

1.4.1. duomenų valdytojas – UAB “Ortex”.

1.4.2. duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo duomenų valdytojas sudaro bendradarbiavimo sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.4.3. duomenų naudotojas – šioje Privatumo politikoje įvardinti duomenų valdytojo darbuotojai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti.

1.4.4. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.4.5. duomenų subjektas – Ortopro pacientas ar kitas Interneto svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas;

1.5. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

1.6. Privatumo politika parengta vadovaujantis:

1.6.1. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu

1.6.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

1.6.3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.1T­71 (Žin., 2008, Nr. 135­5298);

1.6.4. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei teisę rinkti asmens duomenis.

1.6.5. Interneto svetainėje www.3dmotionlab.lt pateikiama pilna informacija apie interneto svetainėje naudojamus slapukus (angl. Plugins).

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

2.1. Įmonėje vykdant funkcijas ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

2.1.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi;

2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.1.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.2. Asmens duomenys įmonėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.

2.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti Klinikos archyvui.

2.4. Įmonė užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

2.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka įmonė gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

2.6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.

2.7. Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

2.8. Asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi užtikrina įmonės vadovas, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos).

2.9. Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra: vidaus administravimas (konsultacija ar registracija konsultacijai/tyrimui, pan.), kokybiškų sveikatos paslaugų teikimo užtikrinimas, prekių pirkimas ir Jūsų užsakymų vykdymas www.ortopro.lt e-parduotuvėje.

2.10. Duomenų tvarkymo tikslui, numatytam Privatumo politikos 2.9 punkte, pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:

 

Duomenų kategorija

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys Iš kur gaunami duomenys 

Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys

 

Identifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė;

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

Kiti anketiniai duomenys, kuriuos mums pateikiate savo pasirinkimu: gimimo data, lytis, įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis sąveikaujate įmonės vardu, kita informacija, kurią mums pateikiate apie save.

Gaunami iš Jūsų, kai ortopro.lt pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, kreipiatės į mus dėl registracijos konsultacijai/tyimui ar pan.

Pirkimų duomenys  Jūsų užsakymo duomenys: užsakomos prekės, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, užsakymo pateikimo data ir laikas;

Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas, data ir laikas, mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);

Pristatymo informacija: pristatymo būdas ir/ar pristatymo adresas, pagrindiniai gavėjo duomenys, jeigu gavėju nurodėte trečiąjį asmenį;

Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas paruoštas, išsiųstas, pristatytas, informacija apie prekių ir pinigų grąžinimus ir pan.

Komunikacijos duomenys: informacija apie komunikaciją ir bendravimą su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys.

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas

Gaunami iš Jūsų, kai ortopro.lt pateikiate užsakymą, atliekate užsakymo apmokėjimą, susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan.

Jūsų naršymo ortopro.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį ir/ar norų sąrašą įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija, iš kur vartotojai patenka į svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) partnerių (ang. Affiliate) nuorodų statistika.

Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija.

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant ortopro.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje.

Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).

Komunikacijos su Jumis duomenys Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir pan., mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.

Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

2.11. Įmonė kaupia, naudoja arba perduoda Asmens duomenis tik remdamasi sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: atsakant į užklausas, derinant ir patvirtinant pageidaujamo vizito laiką, kt.), siekdama užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą.

 

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

3.1. Duomenų subjektas turi teisę lengvai ir pagrįstais laiko tarpais susipažinti su įmonėje esančiais jo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tai apima duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis apie savo sveikatą, pavyzdžiui, gauti išrašus, kuriuose pateikta tokia informacija kaip tyrimų rezultatai.

3.2. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į įmonę (raštu, žodžiu ar kitokia forma, leidžiančia aiškiai identifikuoti besikreipiančiojo tapatybę). Įmonės darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

3.3. Asmens duomenų tikslinimas bei taisymas, atnaujinimas ir trynimas, tiek kiek leidžia LR ir ES teisės aktai ir techninės galimybės, atliekamas duomenų subjekto sutikimu ar prašymu.

3.4. Kilus bet kokių klausimų, susijusių su UAB “Ortex” Privatumo politika ar asmens duomenų apsauga, duomenų subjektas turi teisę kreiptis dėl paaiškinimo tel. +37061212840 arba atvykę adresu Žemaitės g. 21-101, Vilnius, LT-03118.

 

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS

4.1. Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su įmonės tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai raštu susipažįsta su Privatumo politika.

4.3. Įmonės darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

4.4. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo.

 

5. SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant interneto svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko paskirtis Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Naudojamas kaip sutikimo su slapukais patvirtinimas cookie_notice_accepted Nuo patvirtinimo gavimo vienus metus Sutikimo patvirtinimas
Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti _ga 2 metai Unikalus ID
Naudojamas statistinei informacijai rinkti _gid 1 sesija  Unikalus ID
Google Ads statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti IDE 1 metai Unikalus ID numeris
1P_JAR 1 mėnuo Data
„Google Analytics“ svetainės nustatymų informacijos kaupimas NID 6 mėnesiai Unikalus ID numeris
Facebook apsilankymo statistikai rinkti FR 3 mėnesiai Unikalus ID numeris

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politikos nuostatomis.